Demir Hukuk Bürosu
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında
Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Demir Hukuk Bürosu’ndan (“Av. Erdem DEMİR”) hizmet alan müvekkillerimize/danışanlarımıza (“VERİ SAHİBİ”) ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında Veri Sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Müvekkillerin/danışanların Kişisel Verilerinin güvenliğinin sağlanması. Av. Erdem DEMİR’nin öncelikli hedeflerindendir. Bu nedenle, müvekkillerin/danışanların Kişisel Verilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuatlara uyumlu olarak gerekli güvenlik tedbirleri Av. Erdem DEMİR tarafından alınmaktadır.

Veri Sorumlusu

Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı KVKK kapsamında “ Mansuroğlu Mahallesi 288/3 Sokak No:1 Selvili 2 Apartmanı A Blok Kat:2 Daire:8 Bayraklı/İZMİR” adresinde faaliyet göstermekte olan Av. Erdem DEMİR tarafından işlenebilecektir. Av. Erdem DEMİR, KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” olarak kabul edilmektedir.

İşlenecek Kişisel Verileriniz

Aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz, KVKK tarafından ön görülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde Av. Erdem DEMİR tarafından işlenebilecektir.

1-KİMLİK BİLGİLERİNİZAdınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve/veya Pasaport Numaranız ve/veya Geçici T.C. Kimlik Numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, imzanız, mesleğiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz. 

2-İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ: Adresiniz (ikametgah, iş yeri ve kargo adresleriniz), telefon numaranız (bildirdiğiniz ev/iş yeri sabit ve/veya mobil telefon numaralarınız), elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz.

3-MALİ BİLGİLERİNİZ: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama ve fatura bilgileriniz ve sair finansal verileriniz.

4-ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ: Açılacak- açılan uyuşmazlık konusu davalara ve/veya diğer hukuki durumlara ilişkin gerektiğinde özel nitelikli kişisel verilerinizden ceza mahkumiyeti veya güvenlik tedbirleriniz, sağlık verileriniz, cinsel hayatınız, biyometrik verileriniz.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlendiği

Kişisel Verileriniz, vekalet ilişkisi doğrultusunda görevi gereği gibi ifa edebilmek, vekalet ilişkisi doğrultusunda sizi ilgili uyuşmazlık hakkında güncel olarak bilgilendirebilmek, hukuki, akdi ve finansal yükümlülükleri yerine getirilebilmek, sizler tarafından tarafımıza ibraz edilen bilgi ve evrakların güvenliğini temin edebilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken bilgileri belirlenen süreler dahilinde muhafaza edebilmek, hukuki hizmetimizi geliştirebilmek amaçlarıyla KVKK’ na uygun olarak Av. Erdem DEMİR tarafından işlenebilmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemi

Kişisel Verileriniz, Av. Erdem DEMİR’ nin sunduğu hukuk hizmetine bağlı olarak;

 • ERDEM DEMİR’e ait kurumsal web sitesi üzerinden doldurulan iletişim formu vasıtasıyla,
 • ERDEM DEMİR ile birebir görüşmeleriniz vasıtasıyla,
 • Erdem DEMİR ve yetkili kıldığı bağlı avukatlarını “vekil” tayin ettiğinize ilişkin Noter tarafından düzenlenen vekaletname vasıtasıyla,
 • ERDEM DEMİR tarafından danışmanlık hizmeti verilmesini talep ettiğiniz hukuki konular ile takip edilmesini istediğiniz dava, icra takibi, soruşturma gibi hukuki takiplere ilişkin olarak ilettiğiniz ve/veya teslim ettiğiniz bilgi, belge, evrak, dosya vasıtasıyla,
 • ERDEM DEMİR tarafından sizi güncel olarak bilgilendirmek gerektiğinde online görüşme yapabilmek ve yazılı bilgi paylaşımı yapabilmek amacıyla kurulan uzaktan bağlantı uygulamaları (mobil iletişim, whatsapp, zoom.us, linkedin, web) vasıtasıyla,
 • ERDEM DEMİR’ye ait e-posta adreslerine gönderdiğiniz/göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla,


toplanacak ve hukuki hizmet boyunca Av. Erdem DEMİR’ nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacıyla KVKK uyarınca işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı,
Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, Av. Erdem DEMİR tarafından; sözlü ve yazılı olarak alınmak sureti ile fiziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak, KVKK’ nun öngördüğü durumlarda açık rızanızın alınması sureti ile toplanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları çerçevesinde olmak üzere; Av. Erdem DEMİR ile siz müvekkillerimiz arasında oluşan vekalet ilişkisi doğrultusunda görevimizi gereği gibi ifa edebilmesi, vekalet ilişkisi doğrultusunda sizi ilgili uyuşmazlık hakkında güncel olarak bilgilendirebilmesi, hukuki ve akdi yükümlülükleri yerine getirilebilmesi, sizler tarafından tarafımıza ibraz edilen bilgi ve evrakların güvenliğini temin edebilmesi, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken bilgileri belirlenen süreler dahilinde muhafaza edebilmesi, hukuki hizmetimizi geliştirebilmesi amacıyla fiziki dosyalarda ve KVKK’ nun öngördüğü gerekli veri güvenlik tedbirlerini almak suretiyle elektronik ortamda tutularak işlenmektedir. Av. Erdem DEMİR tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen Kişisel Verileriniz, söz konusu amaç gerçekleşmiş olsa dahi ilgili mevzuat uyarınca belirtilen zorunlu saklama süreleri içerisinde saklanmaya devam edecektir. Kişisel Verileriniz ancak ilgili mevzuatın VERİ SORUMLUSU’ na yüklediği saklama yükümlülüğü doğrultusunda belirtilen sürenin dolması ile Av. Erdem DEMİR tarafından silinerek imha edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve
Hangi Amaçla Kimlere Aktarılacağı

6698 sayılı KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda toplanan Kişisel Verileriniz, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle;  Av. Erdem DEMİR tarafından yetki belgesi tanzim edilerek duruşmalara katılım sağlanması, uzman görüşü alınması, danışmanlık ve dava ile ilgili süreçlerinin geliştirilmesi, müvekkiller ile iletişimin sağlanması, vekalet sözleşmesinden kaynaklı sorumlulukların yerine getirilmesi, mali ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teknik güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kapsamda, Av. Erdem DEMİR işlediği Kişisel Verilerinizi;

 • İş ortaklarına,
 • Yetki belgesi ve/veya tevkil yolu ile yetkilendirdiği avukatlara,
 • Çalışanlarına,
 • Uzman Kişilere,
 • Tedarikçilerine,
  • Mali Müşavir, Vergi ve Finans Danışmanları ve Denetçiler,
  • Kargo Firmaları,
  • Veri Tabanı (Server) Sağlayıcıları
 • Kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yargı Makamlarına aktarılabilecektir.

Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’ nun 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınızdan kullanmak istediğiniz haklar ya da talepler olması durumunda; KVKK’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir şekilde belirttiğiniz yazılı başvurunuzu, ıslak imzalı olarak ve kimliğinizi ispat edecek belgelerle birlikte, “www.demirhukukburosu.info” internet sitesinde yer alan “Mansuroğlu Mahallesi 288/3 Sokak No:1 Selvili 2 Apartmanı A Blok Kat:2 Daire:8 Bayraklı/İZMİR” adresine bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla gönderebilir veya güvenli e-imza ile imzalayarak “info@erdemdemir.av.tr” mail adresine iletilebilir veyahut KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurularınızda, ad- soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

Av. Erdem DEMİR, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Av. Erdem DEMİR, KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” sıfatıyla bildirmektedir.